• Шәукенова З.К., Бурова Е.Е., Назарбетова Ә.Қ. Қазақстан Республикасы этностык, және діни топтарының азаматтық қауымдастыққа топтасуының құндылықтық-мағыналық және рухани-адамгершілік негіздері. Монография = Шаукенова З.К., Бурова Е.Е., Назарбетова А.К.
  Шәукенова З.К., Бурова Е.Е., Назарбетова Ә.Қ. Қазақстан Республикасы этностык, және діни топтарының азаматтық қауымдастыққа топтасуының құндылықтық-мағыналық және рухани-адамгершілік негіздері. Монография = Шаукенова З.К., Бурова Е.Е., Назарбетова А.К.
 • Қазақстан - қарашаңырағым: фотоальбом / Самат Құсайынов - Алматы: «АRNА-В» 2015. - 208 бет.
  Қазақстан - қарашаңырағым: фотоальбом / Самат Құсайынов - Алматы: «АRNА-В» 2015. - 208 бет.

   Бейбітшілік, руханият және келісім мәдениеті біздің Ел болмысымыздың кепілі.

   Мәдениет - тіршіліктің тірегі, ортақ игіліктерді ұлықтап, ұлтты ұлы істерге ұйыстырудың бірегей тетігі. Бейбітшілік, руханият пен келісім: бәрінің тамыры -мәдениетте. 21 ғасырдың ең басты заңы - татулық!

  Фотоальбом Қазақстан халықтары Ассамблеясының 20 жылдық мерейтойына арналған.

 • Нурсултан Назарбаев: идея мира и общественного согласия /Е.Л.Тугжанов, А.А. Абдакимов, Н.П.Калашникова, В.Г.Коченов, С.В.Селиверстов, AM. Али, Н.Ж Шаймерденова. - Астана: «Жасыл Орда», 2014. - 288 с.
  Нурсултан Назарбаев: идея мира и общественного согласия /Е.Л.Тугжанов, А.А. Абдакимов, Н.П.Калашникова, В.Г.Коченов, С.В.Селиверстов, AM. Али, Н.Ж Шаймерденова. - Астана: «Жасыл Орда», 2014. - 288 с.

  Коллективная монография представляет читателю методологию  формирования и эволюцию развития идеи мира и общественного согласия  в контексте выступлений Президента РК - Председателя АНК на сессиях Ассамблеи. В работе сделан анализ модернизации сферы межэтнически отношений, этапов формирования общественного согласия.

  В книге приведены комментарии зарубежных общественных деятелей  ученых на процесс развития национальной политики, казахстанской модели  межэтнической толерантности и общественного согласия, идея создания  которой принадлежит Первому Президенту Казахстана.

  Роль общественного института гармонизации межэтнических отношений  Ассамблеи народа Казахстана раскрывается через призму активного казахстанских этносов в интеграции и формировании общих для всех ценносте  мир, дружба, национальное единство, толерантность и согласие.

  Книга, несомненно, станет полезной и необходимой как для ученых общественных деятелей, так и для молодежи, в руках которой в недалеком будущем окажется судьба государства, благополучие и процветание  граждан.

 • Нәсібек . А. «Ту» (поэмалар). - Алматы: «Жаухар» баспасы, 2012. - 368 б.
  Нәсібек . А. «Ту» (поэмалар). - Алматы: «Жаухар» баспасы, 2012. - 368 б.

  Қазақ жырының айтулы жүйрігі  Несіпбек Айтұлының халқымыздың азаттық жолындағы сан ғасырлық азапты күресін - ел мен жерін қорғап, қан кешіп өткен батыр бабаларымыздың қаһармандық жорығын, кешегі арманда кеткен Алаш мұратын, бүгінгі Тәуелсіздік мерейін терен толғаған дастандар тізбегі жыр мен жазылған елдіктің ерлік шежіресі іспетті. Ойы оралымды, тілі шұрайлы, кестелі де кесек туындылар оқырманын бей-жай қалдырмасы һақ.

 • Н. НАЗАРБАЕВ. G-GІоbаl - XXI ғасыр әлемі/ Нұрсүлтан НАЗАРБАЕВ -Астана: Деловой Мир Астана, 2013. — 216 б.
  Н. НАЗАРБАЕВ. G-GІоbаl - XXI ғасыр әлемі/ Нұрсүлтан НАЗАРБАЕВ -Астана: Деловой Мир Астана, 2013. — 216 б.

  Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың О-GІоbаl - XXI ғасыр әлемі» атты жаңа кітабы қазіргі заманның жаһандык, проблемаларына арналған.

  Әр тарауда бес қағидатқа: «эволюция және саясаттағы революциялық өзгерістерден бас тарту», «әділеттілік, теңдік, консенсус», «жаһандық толеранттылық және сенім», «жаһандық транспаренттілік», «сындарлы көпполярлылық» қағидаттарына негізделген Қазақстанның О-GІоbаl баста-масының мәні ашылады.

   Кітап қалың оқырман қауымға арналған.

 • Назарбаев Н. G-GІоbаl мир XXIвека / Нурсултан НАЗАРБАЕВ. — Астана: Деловой Мир Астана, 2013. — 196 с.
  Назарбаев Н. G-GІоbаl мир XXIвека / Нурсултан НАЗАРБАЕВ. — Астана: Деловой Мир Астана, 2013. — 196 с.

  Новая книга Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева О-GІоbаl - мир XXI века» посвящена глобальным проблемам современности.

  В каждой главе раскрывается суть казахстанской инициативы О-GІоbаl, основанной на пяти принципах: «эволюция и отказ от революционных изменений в политике», «справедливость, равенство, консенсус», «глобальная толерантность и доверие», «глобальная транспарентность», «конструктивная многополярность».

   

  Книга рассчитана на широкую читательскую аудиторию

 • Глазьев С.Ю., Сәбден О.С., Арменский А.Е., Наумов Е.А./ XXI ғасырдың технологиялық жаһғыруы.- Алматы: Елорда, 2011 - 400 б.
  Глазьев С.Ю., Сәбден О.С., Арменский А.Е., Наумов Е.А./ XXI ғасырдың технологиялық жаһғыруы.- Алматы: Елорда, 2011 - 400 б.

  Кітап адамның білімін жэне интеллектуалдық  әлеуетін пайдалануға негізделген дағдарыстан кейінгі интеллектуалды экономиканы қалыптастыру мәселелеріне арналады.

  Осы кітаптыһ авторлар ұжымы РҒА академигі С.Ю.Глазьев, ҚР ҰИА академигі О.С.Сэбден, РЖҒА академигі, профессор А.Е.Арменский жэне профессор Е.А.Наумов инноваһиялық жэне тұрақты даму теориясы саласындағы белгілі ғалымдар мен мамандар. Авторлар XXI ғасырдың технологиялық жаһғыруына жауап беретін элеуметтік бағыттағы интеллектуалды эконо- миканы қалыптастырудың келешегі әріптес ғалымдардың, мамандардың жэне оқырмандардыһ арасында қызығушылық туғызатынына сенім білдіреді.

  Монография ғаламдану жағдайындағы және љркениеттер серіктестігіндегі Ресей мен Қазақстанның келешегі енжар қалдырмайтын жалпы оқырмандарға арналады. 

 • Бияшев К. Бияшев Б.Киркимбаева Ж.,Макбуз А.Основы промышленной биотехнологии. Учебное пособие Нур-Принт. Алматы, 2015г. - 160с.
  Бияшев К. Бияшев Б.Киркимбаева Ж.,Макбуз А.Основы промышленной биотехнологии. Учебное пособие Нур-Принт. Алматы, 2015г. - 160с.

  Промышленная микробиология составляет в настоящее время основную часть биотехнологии и приобретает все большее значение в народном хозяйстве. В учебном пособии приведены характеристики микроорганизмов, методы их культивирования,селекции, и хранения, перспективы развития производств, основанных на применении микроорганизмов в биотехнологических процессах (получение белка, витаминов, ферментов, продуктов метаболита антибиотиков, вакцин, сывороток, биоэнергетике, биоконверсии органических отходов и др.). Предназначено в качествае учебного пособия для бакалавриатов, магистрантов и Рһ-докторантовбиологической и ветеринарной специальности и практических работников.